ISO 45001: 2018

ISO 45001: 2018


ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI  VE GÜ­VEN­LİĞİ YÖ­NE­TİM SİS­TE­Mİ
Kuruluş­lar­da kar­şı­la­şı­lan en önem­li in­san kay­nak­la­rı so­run­la­rın­dan bi­ri, çalışan­la­rın em­ni­yet­li ve sağ­lık­lı bir çalışma or­ta­mı­na sa­hip ol­ma­ma­la­rı­dır. Kuruluş­la­rın da­ha iyi re­ka­bet koşul­la­rı­na ula­şa­bil­me­si için çalışan­la­rın iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da plan­lı ve sis­tem­li çalışma­lar yü­rüt­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir  ISO 9001 ve   ISO 14001 gi­bi stan­dard­lar ka­li­te ve çev­re yö­ne­tim­le­ri üze­ri­ne yo­ğun­laşmış, do­la­yı­sıy­la kuruluş­lar­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ve sü­rek­li iyileş­ti­ri­le­rek ko­ru­na­bil­me­si için ay­rı bir stan­dar­da ge­rek­si­nim du­yul­muştur.
 
NE­DEN ISO 45001:2018 ?
•   Kâr­lı­lı­ğı ar­tır­mak,
•   İSG çalışmaları­nı diğer fa­ali­yet­le­re en­teg­re ede­rek kay­nak­la­rın ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak,
•   Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek,
•   Mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mak,
•   Ulu­sal ya­sa ve dün­ya stan­dard­la­rı­na  uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mak,
•   Pay­daşla­rın is­tek ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­ya­rak re­ka­be­ti ar­tır­mak,
•   Kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­mak için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.
 
 
Akreditasyon No: AB-0136-YS
EA Kodu Açıklama03 Gıda ürünleri, İçecekler ve tütün
04 Tekstil ve tekstil ürünleri
06 Ağaç ve ağaç ürünleri
12 Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
14 Kauçuk ve plastik ürünler
15 Metal olmayan madeni ürünler
16 Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
17 Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18 Makine ve teçhizat
19 Elektrikli ve optik teçhizat
22 Diğer ulaşım araçları
23 Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi
29 Toptan ve perakende ticaret ;Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar
ve ev eşyalarının tamiri
30 Otel ve restoranlar
32 Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık ; kiralama
33 Bilgi teknolojisi
35 Diğer hizmetler
36 Kamu yönetimi
37 Öğretim

Ayrıntılı Bilgi İçin Bize Ulaşın;
E-mail: [email protected]
Tel: 0 216 574 22 40
 
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?