FR.04 Belgelendirme ve Kuralları

FR.04 Belgelendirme ve Kuralları


 1. Belgelendirme Başvurusu ve Sözleşme & 1 Certification Application and Contract

Firma tarafından FR.01 Belgelendirme Başvuru Formu ve gerekli diğer başvuru formları doldurularak, LS.17 Firma Başvuru Evrakları Listesindeki diğer evrak ve dokümanların IQM’ e iletilmesi ile resmi olarak belgelendirme başvurusu yapılmış olur. Başvuruda bulunan firmalar, başvuru için gerekli formları eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Formların eksik doldurulması ve Gerekli Belgeler Listesinde yer alan doküman ve evrakların tamamının IQM’e gönderilmemesi durumunda başvuru işleme alınmaz. &

By filling in the FR.01 Certification Application Form and other necessary application forms, and submitting the other documents and documents in the LS.17 Company Application Documents List to IQM, an official certification application is made. The companies applying must fill in the necessary forms for the application completely. If the forms are incompletely filled and all documents and documents in the Required Documents List are not sent to IQM, the application will not be processed.

Firmanın başvuruda bulunduğu tarih itibari ile sahada yapılacak olan Aşama 1,  6 ay içinde firma tarafından kabul edilmeyerek ertelenir ise firmanın müracaatı iptal edilir. Ancak mücbir sebepler durumunda bu süre uygulanmaz. Müracaatın iptali firma talebi ile de yapılabilir. Müracaatı düşen firmanın yeniden müracaatı halinde, müracaat ve dosya inceleme ücreti yeniden tahakkuk ettirilir. &

If Stage 1, which will be held in the field as of the date of application of the company, is not accepted by the company within 6 months and is postponed, the application of the company is cancelled. However, this period is not applied in case of force majeure. Cancellation of the application can also be made at the request of the company. In case of a re-application of the company, the application and file examination fee is accrued again.

27001 başvurularında kuruluşun gizli ya da hassas bilgi içeren kayıt veya doküman varlığı sorgulanır. Gizlilik içeren doküman veya kayıtların incelenememesi durumunda tetkikin etkin gerçekleşmeyeceği kanaatine varılırsa tetkik gerçekleştirilmez. Müşteriye bilgi verilir. &

In 27001 applications, the existence of records or documents containing confidential or sensitive information is questioned. If the confidential documents or records cannot be examined, if it is concluded that the audit will not be effective, the audit will not be carried out. The customer is informed.

ISO 27701 başvuruları ise tek başına yapılamaz. Firmanın hali hazırda IQM Belgelendirmeden geçerli bir ISO 27001 sertifikası bulunmalı veya ISO 27701 ve ISO 27001 başvuruları birlikte yapılmalıdır. & 

ISO 27701 applications cannot be made alone. The company must already have a valid ISO 27001 certificate from IQM Certification or ISO 27701 and ISO 27001 applications must be made together.

Başvuru değerlendirmesi sırasında sektör bilgisine sahip personel tarafından başvuru değerlendirmesi yapılmaktadır. Başvuru formunda sektöre aykırı durumların görülmesi halinde firmadan ek bilgi alınır. Tetkik süresinin azaltılması veya arttırılması için değerlendirilen kriterler başvuru formu üzerinde tanımlanmıştır. Sektör bilgisine sahip personelin yaptığı değerlendirme sonrası firmadan ek bilgi talebi alınmamış ise firma başvurusunda belirttiği kriterler kabul edilmiştir. & 

During the application evaluation, application evaluation is made by personnel with industry knowledge. If there are situations contrary to the sector in the application form, additional information is obtained from the company. The criteria evaluated for reducing or increasing the duration of the examination are defined on the application form. If no additional information request was received from the company after the evaluation made by the personnel with sector knowledge, the criteria specified in the company application were accepted.

Mevcut şantiye, proje sahası ve denetlenecek ürün bulunamaması durumunda başvuru red edilir. & 

If the existing construction site, project site and product to be inspected are not available, the application is rejected.

IQM Belgelendirme, kapsamı dâhilin de olmayan veya müşterinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi bulunması veya müşteri ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış̧ sebepler olduğunda bir başvuruyu veya belgelendirme sözleşmesinin devamını reddedebilir. & 

IQM Certification may reject an application or the continuation of a certification agreement when there are substantive or proven reasons that are not within its scope or the customer is involved in illegal activities, has a history of repeated non-compliances with certification/product requirements, or similar situations with the customer.

Başvuru değerlendirmesinin ardından firmaya FR.03 Belgelendirme Teklif Sözleşmesi iletilir. Bu sözleşmede fiyat teklifi, karşılıklı uyulması gereken özet şartlar ve bu dokümana atıflar içerir. Firma tarafından FR.03 Belgelendirme Teklif Sözleşmesinin imzalanması ile bu dokümanda tanımlanmış şartlar da kabul edilmiş olur. Bu dokümanda gerçekleşecek her tür revizyon firma tarafından IQM web sayfası üzerinden takip edilmelidir. & 

After the application evaluation, the FR.03 Certification Offer Contract is sent to the company. In this contract, the price offer includes summary conditions that must be mutually complied with and references to this document. With the signing of the FR.03 Certification Offer Contract by the company, the conditions defined in this document are also accepted. Any revisions to this document should be followed by the company on the IQM website.

Teklif/Sözleşmenin imzalanması halinde denetim öncesinde ve sonrasında belgelendirme başvuru formunda belirtilen şartlar sürdürmeli, değişiklik olması durumunda firmanın IQM Belgelendirmeyi haberdar etmesi gerekmektedir. & 

If the offer/contract is signed, the conditions specified in the certification application form must be maintained before and after the audit, and in case of a change, the company must inform IQM Certification.

 1. Ön Tetkik & 2 Preliminary Examination

Firmanın tabi olduğu yönetim sisteminin uygulanması ile ilgili doğru bilginin elde edilmesi, firmanın belgelendirme prosedürünü bütün olarak anladığının belirlenmesi ve doğrulanması amacıyla belgelendirme tetkiki öncesinde müşterinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Ön Tetkikler, belgelendirme tetkik süresini azaltıp çoğaltamayacağı gibi belgelendirme tetkiki için de olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki yapmaz. & 

It is carried out at the request of the customer before the certification audit in order to obtain correct information about the application of the management system to which the company is subject, to determine and verify that the company understands the certification procedure as a whole. Preliminary Audits do not have any positive or negative impact on the certification audit, whether they can reduce the certification audit time or not.

 1. Belgelendirme Tetkiki & 3 Certification Inspection

Bütün belgelendirme tetkikleri 2 aşamalı olarak yapılır. ISO 9001 ve ISO 14001’lerin Aşama 1’leri başvuran kuruluşun risk grubuna göre masa başında veya kuruluşun sahasında gerçekleştirilebilir. Risk grupları belirlenirken IAF MD 5 ve TÜRKAK R.40.05 rehberindeki NACE kodlarına göre oluşturulmuş risk tablosu dikkate alınır. 9001 belgelendirme tetkiklerinde yüksek ve en yüksek risk gruplarında, 14001 belgelendirme tetkiklerinde en yüksek, yüksek ve orta risk gruplarında Aşama 1 sahada yapılır. 22000, 45001, 27001 ve 27701 tetkiklerinde tüm Aşama 1 sahada yapılır. 22000 tetkiklerinde ancak çok uzak konumlar, kısa süreli mevsimsel üretim gibi istisnai durumlarda, tam olarak gerekçelendirilmek şartıyla ISO 22000 Aşama 1 tetkikinin bir kısmı masabaşı olarak gerçekleştirebilir. 9001 belgelendirme tetkiklerinde düşük ve orta risk gruplarında, 14001 tetkiklerinde düşük risk gruplarında aşama 1 masa başında yapılabilir. Ancak baş tetkikçi gerekli gördüğü takdirde SBM’nin onayını alarak aşama 1’in sahada gerçekleşmesini talep edebilir. Aynı zamanda firma da Aşama 1’in sahada yapılmasını talep edebilir. & 

All certification audits are carried out in 2 stages. Stage 1 of ISO 9001 and ISO 14001 can be carried out at the desk or in the organization's field, depending on the risk group of the applicant organization. While determining the risk groups, the risk table created according to the NACE codes in the IAF MD 5 and TÜRKAK R.40.05 guide is taken into account. Stage 1 is carried out in the field in the high and highest risk groups in 9001 certification audits, and in the highest, high and medium risk groups in 14001 certification audits. In the 22000, 45001, 27001 and 27701 audits, all Phase 1 is done on site. In 22000 audits, only in exceptional cases such as very remote locations, short-term seasonal production, part of the ISO 22000 Phase 1 audit can be performed on a desk basis, provided it is fully justified. Stage 1 can be done at the desk in low and medium risk groups in 9001 certification audits, and in low risk groups in 14001 audits. However, if the lead auditor deems it necessary, he may request the stage 1 to take place in the field by obtaining the approval of the SBM. At the same time, the firm may request that Phase 1 be carried out on site.

9001 ve 14001 Aşama 1 yönetim sisteminin dokümante edilmiş bilgilerinin gözden geçirilmesi, yönetim sistem kapsamı, ilgili kanuni yükümlülükler, mevcut riskler ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması, iç tetkik ya da YGG planlanması ve yürütülmesinin gözden geçirilmesi, müşterinin Aşama 2 için hazır olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılır. & 

It is done to review the documented information of the 9001 and 14001 Stage 1 management system, to collect the necessary information about the scope of the management system, relevant legal obligations, current risks, to review the planning and execution of the internal audit or YGG, to determine whether the customer is ready for Stage 2.

22000 Aşama 1’in amacı müşterinin gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi, analizi, HACCP planı ve ön gereksinim programları, ilgili gıda güvenliği mevzuatının uygulanması, kontrol önlemlerinin geçerli kılınması, iyileştirme programları, iç-dış iletişim için dokümanların mevcudiyeti,   politika ve hedefleri vb hususlar değerlendirilerek müşterinin yönetim sisteminin anlaşılması, Aşama 2’ye hazırlığının tespit edilmesi ve Aşama 2 tetkikinin planlanması için bir odak sağlanmasıdır. Aşama 2’nin amacı ise müşterinin yönetim sisteminin yeterliliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesidir. &

The purpose of 22000 Phase 1 is to evaluate the customer's food safety hazards identification, analysis, HACCP plan and prerequisite programs, implementation of relevant food safety legislation, validation of control measures, improvement programs, availability of documents for internal-external communication, policies and objectives, etc. understanding the management system, determining its readiness for Stage 2, and providing a focus for planning the Stage 2 audit. The purpose of Stage 2 is to measure whether the adequacy of the customer's management system has been achieved. 

27001 Aşama 1’in amacı ise, dokümantasyon gereksinimleri; BGYS politikası ve kontrol edilmiş dokümante ifadeleri, BGYS kapsamı, BGYS destekleyici prosedürler ve kontroller, Risk değerlendirme metodolojisinin tanımı, risk değerlendirme raporu, risk işleme planı ihtiyaç duyulan prosedür ve kontrollerin etkinliğinin nasıl ölçüleceğini tanımlama, bu standart tarafından gerek duyulan kayıtlar, uygulanabilirlik bildirgesini ve müşterinin aşama 2 için hazır olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılır. Aynı zamanda firmanın başvuru formunda belirttiği ve özellikle tetkik süresini etkileyen kriterlerin kontrolü için gerçekleştirilir. &

The purpose of 27001 Phase 1 is documentation requirements; ISMS policy and checked document statements, ISMS scope, ISMS supporting procedures and controls, Definition of risk assessment methodology, risk assessment report, risk processing plan, procedures and controls needed to define how effectiveness will be measured, records required by this standard, applicability statement and customer It is done to determine whether it is ready for stage 2. At the same time, it is carried out to control the criteria specified by the company in the application form and especially affecting the duration of the audit.

27001 belgelendirme tetkik edilmesinden önce kuruluşa tetkikçilerin görmesini istemedikleri gizli ya da hassas bilgi içeren bir kayıt olup olmadığı sorulur. Tetkikçi bu kayıtların yokluğunda BGYS’nin yeterince tetkik edilip edilmeyeceğine karar verir. Eğer bu kayıtların yokluğunda tetkik yapılamayacağına karar verirse kuruluşa erişimi için gerekli düzenlemeler yapılmadan tetkik yapılamayacağına dair bilgi verilir. &

Prior to the 27001 certification audit, the organization is asked if there is a record that contains confidential or sensitive information that they do not want the auditors to see. In the absence of these records, the auditor decides whether the ISMS can be adequately audited. If it decides that it cannot be audited in the absence of these records, information is given that it cannot be audited without making the necessary arrangements for access to the organization.

Aşama 1 sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde aşama 2 gerçekleşmez. Tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi için ön görülen süre göz önüne alınarak Aşama 2 SBM tarafından planlanır. Uygunsuzluklar için verilecek olan termin süresi 6 ayı geçmez. Aşama 1 sırasında tespit edilen uygunsuzlukların takibi ve kapatması Aşama 2 sırasında yapılır. Aşama 1 ve Aşama 2 arasındaki süre Aşama 1 sonuçlarına bağlı olarak müşterinin ihtiyaçları ve gerekli çözümleri bulmak için zaman ihtiyacı esas alınarak belirlenir ve 6 ayı aşamaz. Uygunsuzluk olsun olmasın 6 ayı aşan durumlarda Aşama 1 yeniden tekrarlanır. Aşama 1 tekrarının kabul edilmemesi durumunda müracaat iptal edilir. &

If any nonconformity is detected as a result of stage 1, stage 2 does not occur. Stage 2 is planned by the SBM, taking into account the time foreseen for the elimination of the detected nonconformity. The deadline for non-conformances shall not exceed 6 months. Follow-up and closing of nonconformities detected during Stage 1 is done during Stage 2. The time between Stage 1 and Stage 2 is determined based on the customer's needs and the time needed to find the necessary solutions, depending on the Stage 1 results, and cannot exceed 6 months. Stage 1 is repeated again in cases exceeding 6 months, with or without non-compliance. If the stage 1 repetition is not accepted, the application will be cancelled.

IQM, Aşama 2 için düzenlemelerini revize etme ihtiyacı duyabilir. Başvurudan itibaren veya Aşama 1 ve Aşama 2 arasındaki sürede yönetim sistemini etkileyecek herhangi bir önemli değişiklik meydana gelmesi durumunda, Belgelendirme Komitesinin kararı ile Aşama 1’in tamamını veya bir kısmının tekrarlanması ihtiyacını değerlendirir. Kuruluş, Aşama 1 sonuçlarının Aşama 2’nin iptaline veya ertelenmesine yol açabileceği hususunda bilgilendirilir. &

IQM may need to revise its arrangements for Phase 2. In case of any significant change that will affect the management system since the application or in the period between Stage 1 and Stage 2, it evaluates the need to repeat Stage 1 in whole or in part, with the decision of the Certification Committee. The organization is informed that the results of Stage 1 may lead to the cancellation or postponement of Stage 2.

Tetkik Planı ve istendiği takdirde Tetkik Ekibinin özgeçmişleri firmaya iletilir. Firma tarafından ekip ve tetkik planının kabul görmesi durumunda tetkik gerçekleştirilir. Tetkik Ekibinin veya tetkik planının kabul görmemesi durumunda, Firma nedenlerini yazılı olarak açıklar. Firmanın gerekçeleri IQM tarafından değerlendirilir. Gerekçelerin haklı bulunması durumunda, ekipte değişiklik yapılır. Firmanın tetkik planındaki değişiklik önerisi Baş Tetkikçi tarafından değerlendirilir. Tetkik Ekibi ve Tetkik Planı için Firmadan teyit gelmeden tetkik gerçekleştirilemez. IQM’ den kaynaklanan herhangi bir nedenle teyit alınan tetkik ekibi üyelerinde değişiklik söz konusu olduğunda yeni özgeçmişler için tekrar teyit alınır. &

Inspection Plan and, if requested, the CVs of the Inspection Team are forwarded to the company. If the team and the audit plan are accepted by the company, the audit is carried out. If the Audit Team or audit plan is not accepted, the Firm shall explain its reasons in writing. The firm's reasons are evaluated by IQM. If the reasons are found to be justified, a change is made in the team. The proposal for a change in the firm's audit plan is evaluated by the Lead Auditor. Inspection cannot be performed without confirmation from the Firm for the Inspection Team and Inspection Plan. If there is a change in the audit team members for any reason arising from IQM, reconfirmation is taken for new resumes.

Belgelendirme Tetkiki, Tetkik Planı’na göre yürütülür. Tetkik; açılış toplantısı, tetkikin gerçekleştirilmesi ve kapanış toplantısı aşamalarından oluşur. &

The Certification Inspection is carried out according to the Inspection Plan. Examination; consists of the opening meeting, the conduct of the study, and the closing meeting.

Tetkikin gerçekleştirilmesi; Firma yönetim sisteminin müracaat edilen standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır. &

Conducting the audit; In order to confirm whether the company's management system is applied in an acceptable way according to the applied standard, scope and documentation, mutual negotiations are made by examining documents and records by sampling method, observing the studies and conditions in the relevant fields.

Tetkik ekibi, tetkik sonucunda elde edilen delilleri değerlendirir, bulguları gözden geçirir ve sonuçlar üzerinde anlaşmaya varır. Standart şartlarından ve Firma dokümantasyonundan uygunsuzluklar tespit edilir ise her bir uygunsuzluğu tanımlayan ayrı Uygunsuzluk Raporu hazırlar. Uygunsuzluklar, Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir.&

The audit team evaluates the evidence obtained as a result of the audit, reviews the findings and agrees on the conclusions. If nonconformities are detected from the standard conditions and the Firm's documentation, it prepares a separate Nonconformity Report describing each nonconformity. Nonconformities can be evaluated in two classes as Major (Major) and Minor (Minor).

Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Yönetim sisteminin istenen sonuçlara erişim kabiliyetini etkileyen uygunsuzluk. &

Major (Major) Non-Compliance; Nonconformity affecting the management system's ability to achieve desired results. 

Aşağıdaki durumlarda uygunsuzluklar büyük olarak sınıflandırılabilir; &

Nonconformities can be classified as major in the following cases;

  Mevcut etkin proses kontrolü üzerinde (veya ürün/proseslerin belli şartları karşılamalarında) önemli bir şüphe varsa, &

  If there is significant doubt over existing effective process control (or the ability of products/processes to meet certain requirements).

  Aynı bir standart şartı veya aynı hususla ilgili belli sayıda küçük uygunsuzluğun tespit edilmesi ve bunun sistematik bir hatayı işaret etmesi. &

  An identical standard requirement or the detection of a certain number of minor nonconformities related to the same issue, indicating a systematic error.

Belgelendirme kuruluşu, farklı yetersizlik dereceleri tarif etme ve geliştirilecek alanları belirlemede serbesttir (örneğin, büyük ve küçük uygunsuzluklar, gözlemler vb gibi). &

The certification body is free to describe different degrees of deficiencies and identify areas for improvement (eg major and minor nonconformities, observations, etc.).

Majör Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve/veya takip tetkiki yapılarak doğrulanmadan belge verilme kararı alınamaz.

A decision to issue a certificate cannot be taken before corrective actions related to Major Nonconformances are carried out and/or verified by performing follow-up inspections.

Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetim sisteminin istenen sonuçlara erişim kabiliyetini etkilemeyen uygunsuzluktur. 

Minor (Minor) Nonconformity; Nonconformity that does not affect the management system's ability to achieve desired results.

Minör uygunsuzluklar için uygunsuzluklar ile ilgili aksiyon planlarının baş tetkikçi tarafından onaylanması ile belgelendirme kararı alınabilir.

For minor nonconformities, the certification decision can be taken after the action plans regarding the nonconformities are approved by the lead auditor.

Gözlemler ise; tetkik ekibinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir. 

The observations are; These are the positive or negative written opinions about the Management System, which is the basis for certification, in order to assist the audit team in the next audit.

Uygunsuzluk Raporu ve ekleri, Tetkik Ekibi ve Bölüm Sorumlusu ve Yönetim Temsilcisi veya Kuruluş Yetkilisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Kuruluş, tetkikte tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yapacağı düzeltici faaliyetleri ve bu faaliyetler için öngörülen tamamlama tarihlerini uygunsuzluk raporları üzerinde belirterek tetkikten sonra en geç (15) on beş gün içinde, IQM’ e göndermelidir. Tetkik raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi minör uygunsuzluklar için (1) bir; majör uygunsuzluklar için (2) iki aydan uzun tutulamaz. Tespit edilen Majör uygunsuzluklar için takip tetkiki önerilmemişse, firma düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri öngörülen süre sonunda uygunsuzluğun kapatılabilmesi amacıyla Belgelendirme Komitesine sunulmak üzere IQM’ e göndermekle yükümlüdür. Majör uygunsuzlukların kapatılmasında doküman gözden geçirmenin yanı sıra gerektiğinde takip tetkiki gerçekleştirilir. Minör uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki tetkikte gerçekleştirilir. Firmaya tanınan sürelerde majör uygunsuzlukların kapatılamaması durumunda başvuru iptal edilir.&

The Nonconformity Report and its annexes are mutually signed by the Audit Team and the Department Officer and the Management Representative or the Institution Officer to show that the nonconformities are accepted. The organization should send the corrective actions to be taken regarding the nonconformities detected in the audit and the completion dates envisaged for these actions on the nonconformity reports and send it to IQM within 15 days at the latest after the audit. The corrective action period given for nonconformities in the audit reports is (1) one for minor nonconformities; (2) for major non-compliances, it cannot be held longer than two months. If a follow-up inspection is not recommended for the detected Major nonconformities, the company is obliged to send the information and documents regarding its corrective actions to IQM to be submitted to the Certification Committee in order to close the nonconformity at the end of the stipulated period. In addition to document review, follow-up inspection is carried out when necessary in closing major nonconformities. Minor nonconformities are closed at the next audit. If major non-compliances cannot be closed within the time allowed for the company, the application is cancelled.

Tespit edilen uygunsuzluğun içeriğine bağlı olarak kapama süresi baş tetkikçi insiyatifi ile (6) aya kadar uzatılabilir. &

Depending on the content of the detected nonconformity, the closing period may be extended up to (6) months at the initiative of the lead auditor.

 1. Belgenin Verilmesi & 4 Issue of Document

Müracaat eden firma yapılan tetkik sonucu yönetim sisteminin ilgili standart şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve Belgelendirme Komitesi’nin olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır. &

The applicant company is entitled to receive a certificate after the audit is determined that the management system complies with the relevant standard requirements and the Certification Committee makes a positive decision.

Belgenin geçerlilik tarihi bir (1) yıl olup, belge firmanın IQM’ in Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az 1 kez yapılacak gözetim tetkiklerinde başarılı olması halinde ilk belgelendirme kararı veya yeniden belgelendirme kararı tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir. Gözetim tetkiklerinde sadece belge yayın tarihinde değişiklik yansıtılır. Yeniden Belgelendirme belgelerinde ise; belgenin karar tarihi ve yayın tarihi değişir ancak geçerlilik ilk belge tarihine göre yansıtılır. Adres, Unvan ve kapsam değişikliklerinde tetkik gerektirmeyen durumlarda karar tarihi değiştirilmez, belge yayın tarihi değiştirilir ve geçerlilik etkilenmez; geçerlilik tarihi değişmez. Adres, Unvan ve kapsam değişikliklerinde tetkik gerektiren durumlarda karar tarihi değiştir, belge yayın tarihi değiştirilir ve geçerlilik etkilenmez; geçerlilik tarihi değişmez. & 

The validity date of the certificate is one (1) year, and the certificate is valid for three (3) years from the date of the first certification decision or recertification decision, if the company complies with IQM's Certification Rules and is successful in the surveillance audits to be carried out at least once a year. In surveillance audits, only the change in the document publication date is reflected. In the Re-certification documents; The document's decision date and issue date vary, but validity is reflected by the first document date. In case of address, title and scope changes that do not require an examination, the decision date is not changed, the document issuance date is changed and the validity is not affected; the expiry date does not change. Change the decision date, document publication date is changed and validity is not affected in cases that require examination in address, title and scope changes; the expiry date does not change.

ISO 27701 belgesinde ise; IQM Belgelendirmeden mevcut ISO 27001 belgesi olan ve ISO 27701 için gözetim denetimini beklemeden başvuruda bulunan firmaların ISO 27701 belgeleri ISO 27001 belgesinde yer alan tarihler referans alınarak hazırlanır. &

In the ISO 27701 document; ISO 27701 documents of companies that have existing ISO 27001 certificate from IQM Certification and applied for ISO 27701 without waiting for surveillance audit are prepared by taking the dates in ISO 27001 document as reference.

Kapsam değişikliği, Adres değişikliği ve Unvan değişikliği tetkiklerinde yapılan değişiklikle ilgili yeni FR.03 Belgelendirme Teklif Sözleşmesi imzalanır. Kapsam Değişikliği yapıldığında Belgelendirme Tetkiki veya Belge Yenileme Tetkiki sonucu hazırlanan sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. &

A new FR.03 Certification Offer Contract is signed regarding the change in scope change, address change and title change audits. When the Scope Change is made, the provisions of the contract prepared as a result of the Certification Inspection or Certificate Renewal Inspection are valid.

IQM ile sözleşme imzalayan firma, belgeyi ancak tetkik edilen ve sözleşme ve belgede adı geçen üretim/hizmet yeri/yerleri için kullanılabilir. &

The company that has signed a contract with IQM can only use the document for the production/service place(s) that are inspected and mentioned in the contract and document.

Başvuran firmanın organizasyonunda farklı yerlerde teşkilatlanma var ise tetkik, tüm sistemin uygunluğunu tespit edebilecek şekilde örnekleme yapılarak ilgili talimatlar çerçevesinde planlanır ve gerçekleştirilmesi sağlanır. &

If there is an organization in different places in the organization of the applicant company, the audit is planned and carried out within the framework of the relevant instructions by making sampling in a way that can determine the suitability of the entire system.

Belge, Sistem Belgelendirme başvurusu yapılan kapsama verilmiş olup, bu kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip IQM tarafından yazılı olarak ikaz edildiği halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden firmalar hakkında işlem yapılır.&

The document has been given to the scope of the System Certification application and cannot be used outside of this scope. Action is taken against companies that continue to use certificates by failing to comply with these criteria, even though they are determined to the contrary and warned in writing by IQM.

Belge, belgede adı geçen firmanın mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk firmaya aittir. Sertifika ve marka kullanımı ile ilgili genel bilgiler TL.01 Marka ve Logo Kullanım Talimatında web sayfası üzerinde tanımlanmıştır. &

The document is the property of the company named in the document and cannot be transferred to another institution or legal entity in any way. The responsibility arising from the unfair use of the documents by third parties belongs to the company. General information on certificate and brand usage is defined on the web page in TL.01 Brand and Logo Usage Instructions.

IQM Belgelendirme; aksi belirtilmedikçe, belgelendirdiği firmaları www.iqm.com.tr web sitesinde duyurur. Sertifikalandırılmış firmanın yazılı talep etmesi durumunda web sitesinde yayınlamayı durdurur veya kısmen yayınlar. &

IQM Certification; Unless otherwise stated, it announces the certified companies on the website www.iqm.com.tr. In case of written request of the certified company, it stops publishing on the website or publishes it partially.

Tetkiklerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından hak kazanılan sertifikalar herhangi bir yasal şarta uyumu göstermez. Verilen sertifika firmanın yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Yasal yükümlülüklere uygun olarak hareket etmek müşteri için zorunlu olup yasaya aykırı durumların tespiti durumunda IQM Belgelendirme’ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. &

Certificates awarded after the successful completion of the audits do not show compliance with any legal requirements. The issued certificate does not remove the legal obligations of the company. It is mandatory for the customer to act in accordance with legal obligations, and IQM Certification will not have any responsibility for detecting illegal situations.

 1. Gözetim Tetkikleri & 5 Surveillance Audits

Gözetim Tetkikleri, belgeli firmanın Belge Yenilemesinin gerçekleştiği yıl hariç, her takvim yılında en az bir kez gerçekleştirilmelidir. 1. Gözetim tetkiki, ilk belgelendirme karar tarihi temel alınarak ve maksimum 12 ayı geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.&

Surveillance Audits must be performed at least once in each calendar year, excluding the year in which the certified firm's Certificate Renewal takes place. 1. The surveillance audit should be conducted based on the date of the initial certification decision and not exceeding a maximum of 12 months.

İnceleme ilgili yönetim sistemi standardının tümünü veya bölümlerini kapsayabilir. Firma, referans standardın yönetimin gözden geçirmesi ve iç tetkik maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, tetkik ekibine bu uygulamalara ait kayıtları gözetim tetkiklerinde ibraz etmek zorundadır.&

The review may cover all or parts of the relevant management system standard. The firm is obliged to perform the management review of the reference standard and the applications related to the internal audit items at least once a year, and it has to submit the records of these applications to the audit team at the surveillance audits.

Gözetim Tetkik Periyodu, belgelendirme tetkiki sonunda firma tarafından belirlenir. Gözetim Tetkiklerinin sayısı IQM’ e ulaşan müşteri şikâyetleri, Gözetim Tetkiki sırasında bulunan uygunsuzluğun derecesine göre veya Tetkik Ekibinin, Tetkik Raporunda belirttiği şekilde artırılabilir. &

The Surveillance Inspection Period is determined by the firm at the end of the certification inspection. The number of Surveillance Audits can be increased according to the customer complaints received by IQM, the degree of nonconformity found during the Inspection Audit or as specified by the Audit Team in the Audit Report.

Belgenin geçerlilik süresi boyunca referans standardın tüm maddeleri en az 1 kez incelenir. Gözetim tetkikleri için Firmalardan gelen erteleme talepleri SBM tarafından değerlendirilerek en fazla 6 aya kadar erteleme yapılabilir. Erteleme durumunda yapılan gözetim tetkikine ait tarih bir sonraki tetkik tarihini bağlamaz.&

All articles of the reference standard are examined at least once during the validity period of the document. Delay requests from companies for surveillance audits can be evaluated by SBM and postponed up to a maximum of 6 months. In case of postponement, the date of the surveillance audit does not bind the date of the next audit.

Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir. &

Performing the audit, reporting, closing and tracking non-conformities are carried out as in the certification audit.

Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, sertifika ve marka kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir. Uygunsuzluğun türüne bağlı olarak takip tetkikine karar verilebilir. & 

On-site verification of nonconformities that were detected in the previous audit and closed without on-site verification, and control of certificate and brand use are carried out during the surveillance audit. If a nonconformity is found as a result of on-site verification, it is evaluated as a major nonconformity in the nonconformity report by the audit team. Depending on the type of nonconformity, a follow-up audit may be decided.

Uygunsuzlukların belirtilen tarihten önce kapatılamaması durumunda firmanın belgesi askıya alınır. Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirmeye aykırı bir durum yoksa belgelendirme komitesi tarafından karar verilir. &

If the non-conformances cannot be closed before the specified date, the certificate of the company is suspended. The continuation of the validity of the certificates of the companies that close all nonconformities before the specified dates, if there is no contradiction to the certification, is decided by the certification committee.

 1. Belge Yenileme Tetkikleri & 6 Document Renewal Audits

Yönetim Sistem Belgesinin (3) üç yılsonunda geçerliliğinin sona ermesi nedeni ile bu sürenin bitimine üç (3) ay kala firma yazı ile uyarılır. Eğer firma bildirim tarihinden itibaren 3 ay süresinde cevap vermez ve/veya belgenin devamını talep etmediğine dair yazı gönderir ise belgenin bitim süresi sonucunda belge iptal edilir. &

Since the validity of the Management System Certificate (3) expires at the end of three years, the company is warned in writing three (3) months before the end of this period. If the firm does not respond within 3 months from the date of notification and/or sends a letter stating that it does not request the continuation of the certificate, the certificate is canceled as a result of the expiry of the certificate.

Firma belge yenileme talebinde bulunursa, Başvuru Formunda yer alan bilgilerde değişiklik söz konusu ise firma tarafından bu bilgiler güncellenir ve IQM’ e iletilir. Bu aşamada tekrar fiyat teklifi hazırlanarak firmaya iletilir. Teklifin kabul edilmesinin ardından belge yenileme tetkiki gerçekleştirilir. Yönetim Sistem dokümanlarında, yasal şartlarda veya referans alınan standartta majör bir değişiklik olmadığı takdirde Aşama 1 gerçekleşmez. Majör değişikliklerin olması durumunda Aşama 1 gerçekleştirilir.   Belge yenileme tetkikleri esnasında öncelikle en son tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin doğrulaması ve belgelendirme çevrimi boyunca tespit edilen tüm uygunsuzlukların genel değerlendirmesi yapılır. Ayrıca sistemde revize edilen veya kapsama dâhil edilen dokümanlar gözden geçirilerek uygulamaları tetkik edilir. Firmanın belge ve marka kullanımı gözden geçirilir. &

If the company requests document renewal, if there is a change in the information in the Application Form, this information is updated by the company and forwarded to IQM. At this stage, a price offer is prepared and sent to the company. After the proposal is accepted, the certificate renewal examination is carried out. Stage 1 will not occur unless there is a major change in the Management System documents, legal requirements or the referenced standard. In case of major changes, Stage 1 is performed. During the certification renewal audits, first of all, the corrective actions taken to eliminate the nonconformities identified in the last audit are verified and a general assessment of all nonconformities detected throughout the certification cycle is made. In addition, the documents that are revised or included in the system are reviewed and their applications are examined. The company's use of documents and trademarks is reviewed.

Belgelendirmenin süresi dolmadan önce yeniden belgelendirme tetkiki gerçekleştirilemez ise veya herhangi bir majör uygunsuzluğa ilişkin düzeltmeler /düzeltici faaliyetlerin uygulandığı doğrulanamaz ise yeniden belgelendirme tavsiyesinde bulunulmaz ve belgelendirmenin geçerliliği uzatılmaz. Firma böyle bir durumda SBM tarafından bilgilendirilir. &

If a re-certification audit cannot be performed before the certification expires, or if it cannot be verified that any major non-conformance corrections/corrective actions have been implemented, re-certification is not recommended and the validity of the certification is not extended. In such a case, the company is informed by SBM.   

Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin başlatıldığı ancak bitirilmediği veya tamamlanamadığı bazı istisnai durumlar için (örneğin kuruluşun yeniden belgelendirme tetkiki tamamlanmış ancak uygunsuzluklar belge geçerlilik tarihinden önce kapatılamamış) Belgenin geçerlilik süresi sona erdirdikten sonra belgelendirmede maksimum 6 aylık bir boşluk oluşmuşsa bu durumda belgelendirme “Pasif Hale” alınabilir. Belgelendirmenin pasif hale alma koşulları; &

For some exceptional cases where re-certification activities are initiated but not completed or completed (for example, the organization's re-certification audit has been completed but the non-conformities have not been closed before the certificate validity date) If there is a maximum 6-month gap in the certification after the validity period of the certificate has expired, then the certification may be deemed “Passive”. Conditions for deactivation of certification;

 • Mevcut belgelendirmenin geçerlilik tarihinin bitişinden itibaren 6 ay içerisinde belgelendirme aktif hale getirilmesi için IQM belgelendirme komitesinin bu ilave 6 aylık süre içerisinde yeniden belgelendirmesine yönelik kararı almış olması gereklidir. Bu durumda Belge üzerindeki yürürlük tarihi, belgelendirme kararının alındığı tarih veya sonrasındaki bir tarih olur ve belgenin sona erme tarihinde önceki belgelendirme çevrimi esas alınır. Ancak belge üzerinde Mevcut belgelendirme faaliyetinin başlangıç ve geçerlilik tarihi açık bir şekilde belirtilir ve Yeniden belgelendirme tetkikinin tarihi ile birlikte son belgelendirmenin geçerlilik tarihi yazılır. &
 • In order to activate the certification within 6 months from the expiry date of the current certification, the IQM certification committee must have taken the decision to re-certify within this additional 6-month period. In this case, the effective date on the Certificate will be the date on or after the certification decision, and the previous certification cycle is taken as the basis on the expiry date of the certificate. However, the start and validity date of the current certification activity is clearly indicated on the document and the validity date of the last certification is written together with the date of the Re-certification audit.
 • Mevcut belgelendirmenin geçerlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde belgelendirme aktif hale getirilir; aksi takdirde en azından bir Aşama 2 yürütülür. Bu durumda belgelendirme kararı, Belgelendirmenin geçerlilik süresinden sonraki bir tarihte ve yapılan Aşama 2 tetkikinden sonra alındığı için belgelendirmenin bir geçmişi kalmaz ve kuruluş için yeni belge yeni bir belge numarası ile yayınlanır. Bu durumda yeni belgelendirmenin geçerliliği yeniden yürütülen Aşama 2 sonrasındaki belgelendirme karar tarihini takiben 3 yıldır.
 • Certification is activated within 6 months from the validity date of the current certification; otherwise, at least one Stage 2 is executed. In this case, since the certification decision is taken on a date after the validity period of the Certification and after the Stage 2 audit, the certification does not have a history and the new document is published with a new document number for the organization. In this case, the validity of the new certification is 3 years following the certification decision date after Stage 2, which is re-executed.

Pasif halde belgesi bulunan kuruluş, bu süre zarfı içerisinde; &

The organization with a passive certificate, within this period;

 • Belge logo marka kullanamaz. 
 • The document cannot use logo brand.
 • Belgeye ait haklardan yararlanamaz.
 • It cannot benefit from the rights of the document.
 1. Takip Tetkikleri & 7 Follow-up Examinations

Aşama 2, gözetim, yenileme, değişiklik ve olağandışı tetkikler neticesinde ortaya çıkan yerinde doğrulama yapılması gerektiren uygunsuzluklar neticesinde veya belgeli Firmanın Belge Sözleşmesinin Askıya Alınması maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı belgesinin askıya alınması durumunda gerçekleştirilen tetkiktir. &

Stage 2 is the audit performed when the certificate is suspended as a result of nonconformities that require on-site verification as a result of surveillance, renewal, change and extraordinary audits, or due to the reasons specified in the Suspension of Certification Agreement of the certified Firm.

Tetkik sonrası Takip Tetkiki söz konusu olduğunda, uygunsuzlukların önemi dikkate alınarak tetkik, sınırlı veya tam tetkik olarak gerçekleştirilebilir. Firma takip tetkiki gerektiren belgelendirme tetkiki tarihini takiben 3 aylık süre verilir. Bu 3 aylık süre sonunda firmanın ek süre talebinde (sözlü ya da yazılı olabilir) bulunması durumunda, ilgili talep SBM ve ilgili baş denetçi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde ek olarak 3 ay daha ek süre verilir. Takip tetkikinin gerçekleşme süresi 6 aydan uzun tutulamaz. Takip tetkiklerinde majör uygunsuzlukların giderilmediği gözlenirse veya en geç 15 (on beş) gün öncesinden IQM tarafından gönderilen takip tetkiki bildirim yazısına firma tarafından takip tetkik tarihi için teyit verilmez ise kuruluşun belgesi iptal edilir veya ilk belgelendirmelerde başvuru iptal edilir. &

Post-audit Follow-up In the case of the audit, the audit can be performed as a limited or full audit, taking into account the significance of the nonconformities. A 3-month period is given following the date of the certification audit, which requires a company follow-up audit. At the end of this 3-month period, if the company requests additional time (whether verbally or in writing), the relevant request is reviewed by SBM and the relevant lead auditor, and an additional 3 months is granted if deemed appropriate. The duration of the follow-up examination cannot be kept longer than 6 months. If it is observed in the follow-up inspections that major non-compliances are not resolved or if the company does not confirm the follow-up inspection date in the follow-up inspection notification letter sent by IQM at the latest 15 (fifteen) days, the certificate of the organization is canceled or the application is canceled in the first certifications.

Majör uygunsuzluk minöre dönüştürülmüş ise, takip tetkik raporuna işlenir ve yeniden düzenlenen Uygunsuzluk Raporunda belirtilen uygunsuzluğun 1 ay içinde firma tarafından aksiyon planlarının iletilmesi beklenir. &

If the major nonconformity is converted to minor, it is recorded in the follow-up inspection report and the action plans are expected to be submitted by the company within 1 month of the nonconformity specified in the revised Nonconformity Report.

Belgelendirme Komitesinin belgenin askıya alınması yönünde verdiği karar tarihini takiben 6 ay içerisinde firma tarafından takip tetkiki için müracaat olmamışsa Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi fesih edilir ve belgesi geri alınır. &

If the company does not apply for follow-up inspection within 6 months following the decision of the Certification Committee to suspend the certificate, the Certification Service Agreement is terminated and the certificate is withdrawn.

 1. Kapsam Değişikliği Tetkikleri & 8 Scope Change Audits

Firma sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde bulunabilir. SBM tarafından firmaya FR.19 Belgeli Müşteri Değişiklik Kontrol Formu gönderilerek değişiklik talebi alınır.&

The company may request an expansion or reduction in the scope of the document it has. A change request is received by sending the FR.19 Certified Customer Change Control Form to the company by SBM.

Kapsam Değişikliği Tetkiklerinde, dokümanların incelenmesi yapılır. Talep edilen kapsama bağlı olarak değişiklik gösteren tetkik süresinde yerinde tetkik gerçekleştirilir. &

In Scope Change Audits, documents are examined. On-site inspection is carried out during the inspection period, which varies depending on the requested scope.

Kapsam Değişikliği Tetkiki sonucunda; Belgelendirme Komitesi kararı doğrultusunda kapsam genişletme veya daraltmaya karar verilir ise, eski belge Firmadan geri istenerek yeni belge hazırlanır. &

As a result of the Scope Change Inspection; If it is decided to expand or narrow the scope in line with the decision of the Certification Committee, the old document is requested back from the Company and a new document is prepared.

 1. Adres Değişikliği Tetkikleri & 9 Address Change Inspections

Firmanın sahip olduğu belgeye ait tesis adresinde bir değişiklik söz konusu olduğunda gerçekleştirilen tetkiktir. SBM tarafından firmaya FR.19 Belgeli Müşteri Değişiklik Kontrol Formu gönderilerek değişiklik talebi alınır. &

It is the inspection carried out when there is a change in the facility address of the document owned by the company. A change request is received by sending the FR.19 Certified Customer Change Control Form to the company by SBM.

Firma adres değişikliğinin gerektirdiği dokümantasyon değişikliklerini, IQM’ e ibraz etmek zorundadır.&

The company has to submit the documentation changes required by the address change to IQM.

Adres değişikliğinin faaliyet alanını etkilemesi durumunda firmada tam tetkik gerçekleştirilir ve gerektiğinde eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir. &

In case the address change affects the field of activity, a full inspection is carried out in the company and the old document is canceled and a new document is issued when necessary.

 1. Kısa Süreli Tetkik ve Firma Ziyaretleri & 10 Short-Term Inspections and Company Visits

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Sistem Belgelendirme Müdürü programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir tetkik gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür tetkiklerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkân vermeyecek bir süre önce firmaya haber verilir ve tetkik gerçekleştirilir. Tetkiki gerçekleştirecek tetkik ekibi atanırken sistem belgelendirme müdürü bir önceki tetkik ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir tetkik ekibini görevlendirir. Tetkik ekibi seçilirken firmanın ekip üyelerine itiraz fırsatı olmayacağından dolayı azami önem gösterilir. Firmanın tetkiki kabul etmemesi halinde belgesi belgelendirme komitesi kararı ile askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. &

In the case of complaints containing objective evidence against the company, the System Certification Manager may contact the company and decide to perform an extraordinary audit, even though he is not in the program. In such audits, the company is informed and the audit is carried out in a timely manner that will not allow the company to change the current situation. When assigning the audit team to carry out the audit, the system certification manager assigns an audit team that is different from the previous audit team and capable of interpreting the complaint issue. While selecting the audit team, utmost importance is given to the team members of the firm as they will not have the opportunity to object. If the firm does not accept the inspection, the certificate is suspended with the decision of the certification committee and the firm is notified in writing.

Ayrıca IQM gerekli gördüğü hallerde gözetim tetkik periyodu dışında, düzenli veya düzensiz firmanın kalite yönetim sistemlerini gözden geçirme hakkına sahiptir. Firma ziyareti sonucunda edinilen bulgulara göre firmaya takip tetkiki gerçekleştirilebilir. Takip tetkiki ile firmanın kalite yönetim sistemi uygunluğu kanıtlanana kadar firmanın belgesi askıya alınır. &

In addition, IQM has the right to review the quality management systems of the company, regularly or irregularly, outside the surveillance audit period, when it deems necessary. According to the findings obtained as a result of the company visit, a follow-up examination can be carried out to the company. The company's certificate is suspended until the compliance of the company's quality management system is proven with the follow-up inspection.

 1. Uzaktan Tetkik Teknikleri Kullanılarak Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi & 11 Performing Audits Using Remote Audit Techniques

Yönetim sistemlerinin, sahada tetkik yapılmasının mümkün olmadığı ve/veya efektif olmadığı durumlarda tetkikin tamamının veya bir kısmının bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak gerçekleştirilmesidir. &

It is the realization of all or part of the audit by using information and communication technologies in cases where it is not possible and/or ineffective to conduct an audit in the field of management systems.

Tetkiki gerçekleştirilecek olan firmanın uzaktan tetkik talebi FR.11 Olağanüstü Durum Başvuru ve Değerlendirme Formu ile alınır. SBM tarafından firmanın uzaktan tetkike uygunluğu değerlendirilir. Uzaktan tetkik teknikleri için alt yapı ve/veya verilen izinlerin kısıtlı olması ve tetkikin etkinliğinin tam olarak sağlanamayacağına kanaat getirilmesi durumunda tetkik sahada gerçekleştirilecektir. Ancak tetkiklerin sahada gerçekleştirilmesi mücbir sebepler ile mümkün değil ise; belgenin askıya alınması, iptal edilmesi, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar tetkikin ertelenmesi gibi seçeneklerden biri karşılıklı değerlendirilir. &

The remote audit request of the company to be audited is received with the FR.11 Emergency Application and Evaluation Form. The suitability of the company for remote auditing is evaluated by SBM. In case the infrastructure and/or permissions granted for remote inspection techniques are limited and it is believed that the effectiveness of the inspection cannot be fully achieved, the inspection will be carried out in the field. However, if it is not possible to carry out the inspections in the field due to force majeure; One of the options such as suspending or canceling the certificate, postponing the examination until the force majeure disappears is mutually evaluated.

Tetkik ekibi ve firma tarafından tetkik boyunca sağlanan ve paylaşılan bilgilerin gizliliği korunmalıdır. Her iki taraf ta değerlendirme boyunca duyulan, ifade edilen ve okunan bilgileri doğrulamaya özen gösterilmelidir. & 

The confidentiality of the information provided and shared by the audit team and the firm throughout the audit should be maintained. Care should be taken to verify information heard, expressed and read by both parties throughout the assessment.   

Uzaktan tetkiklerde kullanılacak olan bilgi ve iletişim teknolojileri için tetkik ekibine ilgili yetki ve erişim izinlerinin sağlanması firma tarafından organize edilmelidir. Tetkiklerde kullanılan; yazılım ve programların lisanslı olması gerekmektedir. & 

Providing the relevant authorization and access permissions to the audit team for the information and communication technologies to be used in remote audits should be organized by the company. used in the examinations; software and programs must be licensed.

Tetkik sırasındaki Bilgi paylaşımı için; firma çalışanları, taşeron ve tedarikçilerine ait kişisel verilerin korunması ve/veya gerekli açık rızaların alınması firma sorumluluğundadır. (Online bağlantı, ses ve video kayıtları, doküman paylaşımı dahil kişisel verilerinin tetkik ekibine iletildiği tüm durumlar) &

For information sharing during the audit; It is the responsibility of the company to protect the personal data of company employees, subcontractors and suppliers and/or to obtain the necessary express consent. (All cases where personal data is transmitted to the audit team, including online connection, audio and video recordings, document sharing)

Aşağıdaki durumların oluşması halinde uzaktan tetkikin tekrarlanmasına veya iptal edilerek saha tetkiki gerçekleştirilmesine karar verilebilir. Bu durumların oluşmaması için önlemlerin alınması firma sorumluluğundadır. &

In case of the following situations, it may be decided to repeat the remote inspection or to cancel the field inspection. It is the responsibility of the company to take measures to prevent these situations from occurring.

 1. Tetkikde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri için tetkik ekibine verilen yetki ve erişimlerde ortaya çıkacak teknolojik veya idari kısıtlar 
 2. Technological or administrative constraints that may arise in the authorization and access given to the audit team for the information and communication technologies used in the audit.
 3. Yeterli objektif kanıt incelenememesi
 4. Examining sufficient objective evidence
  1. Yeterli donanım kullanılmaması
  2. Not using enough equipment
  3. Dış etkilerden izole ortam oluşturulmaması
  4. Creating an isolated environment from external influences
  5. Gizlilik gerekçesi ile bilgi paylaşımının kısıtlı olması
  6. Restricted sharing of information for privacy reasons
 5. Tetkik planında belirtilen zaman dilimlerinde ilgililere erişilememesi
 6. Failure to reach the relevant persons within the time periods specified in the audit plan.
 1. Olağanüstü Durumların Yönetimi & 12 Management of Emergency Situations

IQM belgelendirmeyi ve/veya müşteri kuruluşları etkileyen olağan dışı bir olay gerçekleştiğinde, yerinde planlı tetkiklerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir. Olağandışı durumlar olarak; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketler sayılabilir. &

In the event of an unusual event affecting IQM certification and/or client organisations, it may not be possible to perform scheduled onsite audits. As extraordinary circumstances; war, strike, riot, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, epidemic (epidemic or pandemic), flood, earthquake, malicious hacking, other natural or man-made disasters.

Olağandışı durumlarda firmanın dolduracağı FR.11 Olağanüstü Durum Başvuru ve Değerlendirme Formunda alınan veriler doğrultusunda yine aynı kayıt ile SBM tarafından değerlendirme yapılır. & 

In extraordinary situations, the SBM makes an evaluation with the same record in line with the data obtained in the FR.11 Emergency Application and Evaluation Form to be filled in by the company.

Bu tür durumlar meydana geldiğinde firma tetkikleri; güvenlik gerekçeleri, tetkik ekibi özel durumları, yasal kısıtlar ve firmanın olağandışı durumdan etkilenme düzeyine bağlı olarak faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması öncelik teşkil edecek şekilde aşağıdaki faaliyetlerden biri seçilir.

Company audits when such situations occur; Depending on the security reasons, special circumstances of the audit team, legal restrictions and the level of the company's exposure to the extraordinary situation, one of the following activities is selected with a priority to ensure the continuity of the activities.

 1. Planlanan tetkikin gerçekleştirilmesi
 2. Execution of the planned audit
 3. Uzaktan tetkik teknikleri ile tetkikin gerçekleştirilmesi
 4. Performing the audit with remote audit techniques
 5. Alternatif kısa vadeli değerlendirme yöntemlerinin kullanılması
 6. Use of alternative short-term assessment methods
 7. Tetkikin ertelenmesi
 8. Postponement of inspection
 9. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi
 10. Suspension or cancellation of the document
 1. Belgeli Firmanın Yükümlülükleri & 13 Obligations of the Certified Firm

Yönetim Sistemini Uygulamak: Firma belgelendirmede esas alınan Yönetim Sistem standardı şartlarını uygulamakla yükümlüdür. Implementing the Management System: The company is obliged to apply the Management System standard conditions, which are taken as a basis in certification.

IQM tarafından güncellenen belgelendirme uygulamaları ile ilgili dokümanlardaki değişiklikleri www.iqm.com.tr den takip etmek ve uymakla yükümlüdür. IQM Belgelendirme ilgili güncellenen doküman değişikliğini www.iqm.com.tr adresinde yayınladıktan sonra firma yetkililerine bilgilendirme maili göndermekle yükümlüdür.

It is obliged to follow and comply with the changes in the documents related to the certification practices updated by IQM on www.iqm.com.tr. After IQM Certification publishes the updated document change on www.iqm.com.tr, it is obliged to send a notification e-mail to the company officials.

Sözleşmeye esas alınan Referans standart veya Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler belgeli kuruluşlara bildirildikten sonra kuruluş geçiş süresi içerisinde gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulamakla yükümlüdür.

After the changes in the Reference standard or Certification conditions, which are taken as the basis of the contract, are notified to the certified institutions, the institution is obliged to make and implement the necessary changes within the transition period.

Kuruluş IQM Belgelendirme tarafından gerçekleştirilecek haberli ve/veya habersiz tetkik ve/veya ziyaretleri kabul etmekle yükümlüdür. Akreditasyon kurumu tarafından yapılan taleplerde; kuruluşun tetkiki kabul etmemesi durumunda akredite belge(ler) iptal edilecektir. Kuruluşun sunduğu haklı gerekçelerin akreditasyon kurumu ve IQM Belgelendirme tarafından kabul edilmesi durumunda iptal söz konusu değildir.

The organization is obliged to accept the announced and/or unannounced inspections and/or visits to be carried out by IQM Certification. In the requests made by the accreditation institution; If the organization does not accept the audit, the accredited document(s) will be revoked. If the justifications presented by the organization are accepted by the accreditation institution and IQM Certification, there is no cancellation.

Türk akreditasyon kurumu rehberleri gereği; IQM belgelendirmenin gerçekleştireceği Turkak’ ın izleyeceği tanık denetimlerde belgelendirilmiş veya belgelendirilmek üzere planlaması yapılmış firmalar seçilebilmektedir. Firmanın tanık tetkik kapsamında seçilmesi durumunda gerçekleştirilecek tetkike Turkak denetçileri tanıklık edecektir. Aynı şekilde IQM belgelendirmenin akreditasyon denetimleri sırasında belgeli müşterilere habersiz ziyaretler gerçekleştirilmektedir. bu ziyaretlerin de firma tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Tetkik ve ziyaretlerin kabul edilmemesi durumunda haklı gerekçeler Turkak ve IQM Belgelendirmeye sunulacak, kabul görmesi durumunda tetkik ve ziyaret iptal edilebilecektir. Gerekçelerin kabul edilmemesi durumunda firmanın belgesi iptal edilecektir. 

In accordance with the Turkish accreditation agency guidelines; Companies that are certified or planned to be certified can be selected in the witness audits to be followed by Turkak, where IQM certification will be carried out. In case the firm is selected within the scope of the witness audit, Turkak auditors will witness the audit to be carried out. Likewise, unannounced visits are made to certified customers during the accreditation audits of IQM certification. These visits must also be accepted by the company. In case the inspections and visits are not accepted, the justifications will be submitted to Turkak and IQM Certification, and if accepted, the inspection and visit may be cancelled. If the reasons are not accepted, the company's certificate will be cancelled.

IQM belgelendirme için Türk Akreditasyon Kurumuna yapılan şikayetler kapsamında, akreditasyon kurumunun gerekli görmesi durumunda gerçekleştirebileceği belgeli firma ziyaretlerinin de kabul edilmesi gerekmektedir.

Within the scope of the complaints made to the Turkish Accreditation Agency for IQM certification, documented company visits that the accreditation agency may carry out if it deems necessary should also be accepted.

Değişiklikleri Bildirmek: Firma Yönetim Sistemi ve proseslerindeki majör değişiklikler, organizasyonel değişiklikleri, unvan değişikliklerini, adres değişikliklerini, tüzel kişilik değişikliklerini, ciddi bir olay ve düzenleme ihlali, yönetim sistemi ve proseslerindeki büyük değişiklikleri ve Belgelendirme Başvuru Formunda yer alan bilgilerden herhangi birindeki her türlü değişikliği takip eden bir ay içerisinde FR.19 Belgeli Müşteri Değişiklik Kontrol Formu ile IQM’ e bildirmek zorundadır. Yapılan değişiklikler kapsamında;

Notifying Changes: Major changes in the company's management system and processes, title changes, address changes, legal entity changes, a serious incident and regulatory violation, major changes in the management system and processes, and any change in any of the information in the Certification Application Form, within one month of the Company Management System applications, FR.19 Certified Customer Changes It has to notify IQM with the Control Form. Within the scope of the changes made;

a) Yeniden yapılanma (Firma üst yönetiminin değişmesi, organizasyonel değişiklikler, tüzel kişilik değişikliği, şirket evlilikleri, üretim/hizmet kapsamının tamamen değişmesi) &

a) Restructuring (Change of the company's top management, organizational changes, legal personality change, company mergers, complete change in the scope of production/service)

b) Adres değişikliği, unvan değişikliği durumlarında yapılan değişiklikler neticesinde yeni bir tetkik gerekip gerekmediği Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından karara bağlanarak kuruluşa bildirilir ve eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

b) System Certification Manager decides whether a new audit is required as a result of changes made in address change and title change, and the organization is notified and the old document is canceled and a new document is issued.

c) Bu değişikliklerin Aşama 1 esnasında tespit edilmesi veya Aşama 1 ve Aşama 2 arasındaki sürede meydana gelmesi durumunda, Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından Aşama 1’in tamamını veya bir kısmının tekrarlanması ihtiyacı değerlendirilerek karara bağlanır ve kuruluşa bildirilir. & 

c) If these changes are detected during Stage 1 or occur during the period between Stage 1 and Stage 2, the System Certification Manager evaluates the need to repeat Stage 1 in whole or in part, and makes a decision and informs the organization.

d) ISO 45001 Standardinda belgelendirilmiş müşteri tarafından sağlanan, yetkili düzenleyici makamın katılımını gerektiren, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler veya denetim ekibi tarafından özel denetim sırasında doğrudan toplanan olaylara ilişkin bilgileri bildirmek zorundadır. Bildirim sonrasında IQM tarafından belgelendirme komitesi tarafından değerlendirilir ve komite tarafından askı, iptal kararı alnır yada özel denetim yapılır. 

d) Documented in ISO 45001 standard provided by the customer, the competent regulatory authorities require the participation of a serious accident or a serious regulatory violation, or directly collected by the audit team during the audit, such as information on special events must provide information regarding the events. After notification, it is evaluated by the IQM by the certification committee and a suspension, cancellation decision or special audit is made by the committee.

e) ISO 45001 standardında tetkiki yapılan müşterilerin; İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanın tetkike katılımını sağlamalıdır. Kapanış toplantısın da yasal olarak iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yönetim, çalışan sağlığının takibinden sorumlu personel ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu çalışan temsilcisi/temsilcileri katılması zorunlurdur. Katılamaması halinde tetkik sonlandırılır ve belgelendirme yapılamaz. Mücbir sebepler nedeniyle katılamaması halinde gerekçesi kayıt altına alınır.

e) Customers audited in ISO 45001 standard; The Occupational Physician and Occupational Safety Specialist should participate in the examination. The closing meeting is legally required to be attended by the management responsible for occupational health and safety, personnel responsible for monitoring employee health, and employee representative/representatives responsible for occupational health and safety. In case of not being able to participate, the audit is terminated and certification cannot be made. If he cannot attend due to force majeure, his reason is recorded.

f) Düzenleyici gerekliliklerle ilgili bir uygunsuzluk tespit edilmesinde uygunsuzluk açılır. Uygunsuzluk termin süresinde kapatılmaz ise düzenleyici gerekliliklerle ilgili kuruma bilgi verilir.

f) A non-compliance is opened when a non-compliance with regulatory requirements is detected. If the non-compliance is not closed within the deadline, the relevant institution is informed about the regulatory requirements.

Tetkike Yardımcı Olmak: Müracaat eden firma, belgelendirme öncesi ve sonrası yapılacak tetkiklerde ilgili Yönetim Sisteminin değerlendirilmesine ilişkin tüm faaliyetlerini tetkikçilere bildirmekle, onların isteyeceği bilgileri doğru ve zamanında vermekle, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla, gerekli olduğu durumlarda gözlemcilerin (akreditasyon tetkikçileri vb.) tetkike katılmasına, ayrıca akreditasyon kurumunun gerekli gördüğü hallerde IQM’ in belgelendirdiği firmaları yerinde ziyaret ederek firmaların kalite yönetim sistemlerini gözden geçirmesine onay vermekle yükümlüdür.&

Assisting the Audit: The applicant company, in the audits to be carried out before and after the certification, informs the auditors of all its activities regarding the evaluation of the relevant Management System, provides the information requested by them accurately and on time, provides all kinds of convenience in their work, and allows the observers (accreditation auditors, etc.) to participate in the audit when necessary. In addition, when deemed necessary by the accreditation institution, it is obliged to visit the companies certified by IQM and approve the companies to review their quality management systems.

İrtibat Kurulabilecek Personel Atamak: Müracaat eden Firma, birisi firma yetkilisi olmak kaydıyla tetkikler sırasında rehber olabilecek özelliğe sahip iki kişi belirler ve FR.01 Belgelendirme Başvuru Formu’ nda beyan eder. Sorumlu personel, tetkik sırasında hazır bulunur ve gerekli bilgi ve dokümanlarla tetkikçilere yardımcı olur. &

Assigning Contact Personnel: The applicant company determines two persons who can be a guide during the examinations, one of which is a company official, and declares it in the FR.01 Certification Application Form. Responsible personnel are present during the audit and assist the auditors with the necessary information and documents.

Belgeyi Uygun Şekilde Kullanmak: Firma belgesini, işlerinde, tekliflerinde, ihalelerde, reklâm amacıyla, ürün sorumluluğu açısından anlaşmazlıklarda, ürününün/hizmetinin müracaat esas olan yönetim sistemi kapsamında üretildiğini/sunulduğunu göstermek üzere kullanabilir. IQM tarafından Firmalara verilen Sistem Belgesi ancak üzerinde belirtilen kapsam ve yerleşim yeri/yerleri için kullanılabilir. Belge hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. IQM tarafından Firmalara verilen Sistem Belgesi, Firmayı kanuni zorunluluklardan muaf tutmaz.&

Using the Document Properly: The company can use the document in its works, offers, tenders, for advertising purposes, in disputes in terms of product liability, to show that its product / service is produced / presented within the scope of the management system, which is the basis of application. The System Certificate given to the Companies by IQM can only be used for the scope and settlement(s) specified on it. The document cannot be transferred to another institution or legal entity in any way. The System Certificate given to the Firms by IQM does not exempt the Firm from legal obligations.

Geçersiz Belge Kullanmayı Durdurmak: Firma sahip olduğu Sistem Belgesinin askıya alınması veya belge sözleşmesinin feshinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmakla yükümlüdür. Belgeli olduğunu belirten her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklâm faaliyetlerini ve ilgili Sistem Belgelendirme Markasını taşıyanların kullanımını durdurmalıdır.&

Stop Using Invalid Document: The company is obliged to stop using and referencing the document after the suspension of the System Document it has or the termination of the document agreement. It should stop using all kinds of documents, promotional materials, advertising activities and those who carry the relevant System Certification Mark.

Müşteri Şikâyet Kayıtlarının Tutulması Ve Değerlendirilmesi: Firma, Yönetim Sistemindeki uygunsuzluklardan kaynaklanan ürün, hizmet, proses ve varsa servislerinin performansı ile ilgili müşteri şikâyetlerinin kayıtlarını tutacak ve gerek duyulduğunda IQM’ e ibraz edecektir. IQM’ e ulaşan, belgeli Firmaların yönetim sistemi ile ilgili şikâyetler Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından belgeli Firmaya yazılı olarak bildirilir ve şikâyetle ilgili görüş istenir. Gelen görüş Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilerek 10. madde kapsamında tetkik düzenlenebilir veya normal tetkik tarihinde Firmanın tetkik edilmesi sırasında müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların düzenli tutulup tutulmadığı kontrol edilir.&

Keeping and Evaluating Customer Complaint Records: The company will keep records of customer complaints related to the performance of products, services, processes and, if any, services arising from nonconformities in the Management System and will submit them to IQM when necessary. Complaints about the management system of certified companies that reach IQM are notified in writing to the certified company by the System Certification Manager and an opinion on the complaint is requested. The received opinion can be evaluated by the System Certification Manager and an audit can be organized within the scope of Article 10, or it is checked whether the records regarding customer complaints are kept regularly during the audit of the company on the normal audit date.

Markayı Uygun Şekilde Kullanmak: Belge almaya hak kazanan Firma IQM Yönetim Sistemi Belgelendirme Markasını/Markalarını belgenin ürüne değil Yönetim Sistemine verildiğinin belirtilmesi kaydıyla TL.01 Marka ve Logo Kullanım Talimatı’nda tanımlandığı şekilde kullanabilir.

Using the Brand Properly: The company that is entitled to receive the certificate can use the IQM Management System Certification Mark(s) as defined in the TL.01 Brand and Logo Usage Instruction, provided that it is stated that the certificate is given to the Management System, not the product.

Mali Yükümlülükleri Yerine Getirmek: Firma, Yönetim Sistem Belgelendirmesi ile ilgili ücretleri, TL.02 Ücretlendirme Talimatı’nda belirtildiği şekilde fatura edilmesini takip eden 10 gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme yapılmamışsa kanuni mevzuatlar uygulanabilir. &

Fulfilling Financial Obligations: The company is obliged to pay the fees related to the Management System Certification within 10 days following the invoice as specified in the TL.02 Pricing Instruction. If the payment has not been made within this period, legal regulations may apply.

İlk belgelendirme ücreti veya yeniden belgelendirme ücreti ödeninceye kadar belgeler yayınlanmaz. Gözetim ücretleri ödenmediğinde belge askıya alınır veya geriye çağrılır.

Documents are not published until the initial certification fee or recertification fee is paid. Document suspended or recalled when custody fees are not paid.

Sözleşmesinde yer almayan belgelendirme faaliyetlerine yönelik ekstra maliyetler, plansız ziyaretler, yönetim sisteminin uygulamada yeterliliğini sürdürdüğünün doğrulanması için yapılan ilave tetkiklerle ilgili ücretlerde faturalandırılır.

Extra costs for certification activities not included in the contract, unplanned visits, additional audits to verify that the management system continues to be adequacy in practice are billed in fees.

 1. IQM’ in Yükümlülükleri & 14 Obligations of IQM

Gizlilik: IQM, Firma ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, gizlilik hükümlerini içeren sözleşmeyi tetkikçilere ve teknik uzmanlara imzalatmakla yükümlüdür. Firmanın erişim ile ilgili herhangi bir sınırlama talebi (gizlilik gibi) olmadığı takdirde; IQM, belgelendirdiği kuruluşa ait “Firma Unvanı, Faaliyet Gösterdiği Şehir, Ülke, Belgelendirmeye Esas Yönetim Sistem Standardı ve Kapsamı, Belge Numarası, Belge Durumu (iptal, askı, devam)” bilgilerini web sayfası üzerinden belge sorgulama modülünde kamu alanına sunar.   IQM, bu bilgiler haricinde ve kuruluş ile ilgili her türlü hususi bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, gizlilik hükümlerini içeren sözleşmeyi belgelendirme personeline, tetkik görevlilerine, komitelere ve uzmanlara imzalatmakla yükümlüdür. Ancak bu bilgiler, akredite eden kuruluş tarafından talep edildiğinde akreditasyon kurumu ile paylaşıla bilinir. Kanundan veya Akreditasyon Sözleşmesi gibi sözleşmeye ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan yetki sebebiyle gizli bilgilerin açıklamasıyla ilgili gelen zorunluluklardan dolayı üçüncü tarafa bilgi verilmesi durumu söz konusu olduğunda bu durum mutlaka kuruluşlara bildirilir. &

Confidentiality: IQM is obliged to keep all information and documents related to the Company confidential as per its procedures, and to have the auditors and technical experts sign the contract, which includes confidentiality provisions. If the company does not have any restrictions on access (such as confidentiality); IQM presents the "Company Title, City, Country of Activity, Management System Standard and Scope Based on Certification, Document Number, Document Status (cancellation, suspension, continuation)" information of the institution it has certified to the public domain in the document inquiry module on its web page. Apart from this information, IQM is obliged to keep all kinds of private information and documents related to the organization confidential due to its procedures, and to have the certification personnel, auditors, committees and experts sign the contract containing confidentiality provisions. However, this information can be shared with the accreditation institution when requested by the accrediting institution. In the case of informing the third party due to the obligations related to the disclosure of confidential information due to the authorization arising from the law or contractual arrangements such as the Accreditation Agreement, this situation is definitely notified to the institutions.

Belgeli Firmalar Hakkında Müşteri Şikâyetlerinin Bildirilmesi Ve Değerlendirilmesi: IQM, ilgili Firmaya yönetim sistemindeki uygunsuzluklardan kaynaklanan ve IQM’ e iletilen müşteri şikâyetlerini yazılı olarak bildirir. IQM, hakkında şikâyet olan Firmadan yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi talep edebilir. Şikâyetin önemi esas alınarak Firmada 10. madde kapsamında tetkik yapılabilir. Bu şikâyetlerle ilgili müşteri taleplerinin karşılanmasından IQM sorumlu değildir. Müşteri şikâyetlerine çözüm bulunamaması durumunda konu İtiraz Komitesine gönderilir. Belirlenen tarihte ilgili taraflar müşteri şikâyetini değerlendirmek için bir araya gelmek üzere toplantıya davet edilirler. & 

Notification and Evaluation of Customer Complaints About Certified Firms: IQM notifies the relevant Firm in writing of customer complaints arising from nonconformities in the management system and forwarded to IQM. IQM may request information about the arrangements made from the Company that complains about it. Based on the importance of the complaint, an audit can be carried out within the scope of Article 10. IQM is not responsible for meeting customer requests regarding these complaints. If a solution cannot be found for customer complaints, the issue is sent to the Objection Committee. On the determined date, the interested parties are invited to the meeting to come together to evaluate the customer complaint.

Talimatlardaki Değişikliklerin Bildirilmesi: IQM, Tetkikler Prosedüründe ve Ücret Talimatında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümandaki değişiklik tarihi esas alınır. IQM belgelendirme için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve müracaat aşamasında olan tüm firmalara duyurur. İlgili Yönetim Sistemlerinde belgelendirmeye referans alınan dokümanlar ve ekleri aşağıda belirtilmiştir. &

Notification of Changes in Instructions: IQM reserves the right to make changes in the Audits Procedure and the Fee Instruction. However, the acquired rights before the change are valid and the date of the change in the relevant document is taken as the basis for the implementation of the changes. IQM announces the changes in the documents referenced for certification to all companies that have been documented and are at the application stage. The documents and their annexes, which are referenced to the certification in the relevant Management Systems, are given below.

 • Ücretlendirme Talimatı &
 • Pricing Instruction
 • Belge ve Logo Kullanım Talimatı &
 • Document and Logo Usage Instruction
 • İtiraz ve Şikâyet Yönetim Prosedürü &
 • Objection and Complaint Management Procedure
 • Belgelendirme Başvuru Formu &
 • Certification Application Form
 • Başvuru Evrakları Listesi &
 • List of Application Documents
 • Belgelendirme Kuralları &
 • Documentation Rules

Bu dokümanların yazılı kopyaları IQM’ den temin edilebileceği gibi www.iqm.com.tr   web adresinden de ulaşılabilir.&

Written copies of these documents can be obtained from IQM as well as from the website www.iqm.com.tr.

Mali Yükümlülükler: Firma, Belgelendirme kararlarına itiraz edebilir. İtiraz Komitesi IQM’ den kaynaklanan bir hatanın itiraza sebep olduğuna karar verirse, yapılacak çalışmaların masrafları Firmadan talep edilmez.&

Financial Obligations: The firm may object to Certification decisions. If the Appeals Committee decides that an error caused by IQM causes an objection, the costs of the work to be done are not demanded from the Firm.

IQM, kalite, çevre, gıda, bilgi yönetim sistemi tetkik edilmesi ve belgelendirmesi hizmetinin kusurlu olması (akreditasyonunun askıya alması/iptal edilmesi gibi) sebebi ile husule gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini mesleki sorumluluk sigortası poliçesinde belirtilen şartlar dâhilinde teminat altına alınmıştır.&

IQM, quality, environment, food, information management system inspection and certification service is defective (such as suspension/cancellation of accreditation) indemnity claims arising from loss and damage that may occur within the conditions specified in the professional liability insurance policy.

Sözleşmeye Esas Alınan Referans Standart Değişiklikleri: Belgelendirmenin esas alındığı standart şartlarındaki değişiklikler belgeli Firmalara yazılı olarak bildirilir, IQM Firmaların yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam eder. &

Changes in the Reference Standards Based on the Contract: Changes in the standard conditions on which the certification is based are notified in writing to the certified Firms, IQM is authorized to allow an appropriate transition period for the Firms to apply the new conditions, provided that it does not contradict the provisions of the legislation and does not create an unfair competition environment, and the validity of the certificate continues until the end of the transition period. it does.

Tarafsızlık Taahhüdü: Başvuran tüm firmalara her koşulda eşit ve tarafsız işlem yapılacağını, tüm tetkik ve karar mekanizmalarının, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmalarının sağlanacağını ve her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını, personelimizin yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir sistem belgelendirme hizmeti sunacağını, olası tüm çıkar çatışmalarının analiz edilmiş ve önlem alınmış olduğunu ve analiz sonucu sistem belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini sarsacak hiçbir faaliyette bulunmayacağını, tetkik personelinin tetkik karar mekanizmasında yer alan kişilerden farklı kişiler olmasını sağlayacağını, üst yönetimin belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını taahhüt etmektedir.&

Commitment to Impartiality: All applicant companies will be treated equally and impartially under all circumstances, that all inspection and decision mechanisms, our committees and employees will be ensured to adhere to the principles of confidentiality and impartiality, and that they will work away from any commercial, financial and other pressures, that our staff will not be pressured by any party in their activities. that it will provide reliable system certification service based on objective data without being exposed to it and without considering the interests of any institution or person, that all possible conflicts of interest have been analyzed and precautions have been taken, and that they will not take any action that would undermine the impartiality and reliability of the system certification activities as a result of the analysis, It undertakes that it will ensure that there are people different from other people and that the senior management will not have any positive or negative impact on the certification decision-making process.

IQM ‘in Faaliyetlerinin Herhangi Bir Nedenle Durması:   IQM faaliyetlerini bıraktığında veya herhangi bir nedenle IQM’ in akreditasyonunun askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, IQM belgelendirmiş olduğu firmaları IAF (International Accreditation Forum) üyesi akreditasyon kurumlarına bağlı başka bir belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakacaktır.&

IQM's Operations Stopped for Any Reason: When IQM ceases its activities or if IQM's accreditation is suspended or withdrawn for any reason, IQM will leave the companies it has certified under the supervision of another certification body affiliated to IAF (International Accreditation Forum) member accreditation institutions.

 1. İtiraz ve Şikâyet ile Bunların Değerlendirilmesi & 15 Objections and Complaints and Their Evaluation

IQM belgelendirme süreci ile ilgili istek, itiraz ve şikâyetler www.iqm.com.tr adresindeki ilgili form ile ve/veya IQM ‘ye direk başvuru ile yapılabilir.&

Requests, objections and complaints regarding the IQM certification process can be made with the relevant form at www.iqm.com.tr and/or by applying directly to IQM.

Eğer IQM’ in aldığı kararlar ile ilgili itiraz durumu söz konusu ise konu İtiraz Komitesinin gündeminde değerlendirilir ve sonuçlar firmaya yazılı olarak bildirilir.&

If there is an objection to the decisions taken by IQM, the issue is evaluated on the agenda of the Objection Committee and the results are reported to the company in writing.

İtiraz Komitesinin aldığı tüm kararlarla ilgili olarak uzlaşma olmaması durumunda çözüm yeri T.C. İstanbul Mahkemeleridir.&

If there is no consensus regarding all the decisions taken by the Appeals Committee, the place of solution is T.C. Istanbul Courts.

 1. Belge Sözleşmesinin Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması Sözleşmenin Feshedilmesi & 16 Suspension of Document Agreement, Reduction of Scope Termination of Agreement
  1. Belge Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Kapsamının Daraltılması & 16.1 Suspension and Scope Document Agreement

IQM, Firmanın Yönetim Sistem Belgesi kullanımını, Belgelendirme Komitesi’nin kararına göre, belirli bir süre için belge kapsamının tamamını veya bir bölümünü askıya alabilir veya firmanın kapsamının bir kısmı için sistem şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, firmanın belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltabilir.&

According to the decision of the Certification Committee, IQM may suspend the use of the Firm's Management System Certificate in all or a part of the scope of the certificate for a certain period, or it will exclude the part of the firm's certification scope that does not meet the requirements, when the firm shows a persistent or serious failure to meet the system requirements for a part of its scope. can narrow it down.

Askıya alma nedenleri; & Reasons for suspension;

 • Firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi,&
 • Failure of the firm to fulfill its contractual obligations,
 • Belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yönetim sistemi etkinlik şartları dâhil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi şekilde başarısız olması,&
 • The persistent or severe failure of the documented management system to meet certification requirements, including management system effectiveness requirements,
 • Firmanın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması,&
 • The company voluntarily makes a written request for suspension of the certificate,
 • Takip tetkiklerinde, majör uygunsuzlukların kapatılmamış olduğunun tespiti,&
 • Determining that major nonconformities have not been closed in follow-up inspections,
 • Madde 10’da belirtilen kısa süreli ziyaretleri firmanın kabul etmemesi,&
 • The company does not accept the short-term visits specified in Article 10,
 • Tetkikler sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların, öngörülen sürelerde firma tarafından kapatılmaması,&
 • The non-conformities detected as a result of the audits are not closed by the company within the stipulated periods,
 • Belge verilen tesis adresindeki değişiklikten dolayı faaliyete ara vermesi sonucu firmanın talebi ile &
 • Upon the request of the company, as a result of the interruption of the activity due to the change in the address of the facility for which the certificate was issued.
 • Grev, lokavt,  reorganizasyon, tabii afetler, hammadde darlığı, sipariş alamama veya benzeri mücbir sebeplerden Firmanın üretimini durdurması, gibi durumlarda Firmanın talebi ile &
 • At the request of the Company in cases such as strikes, lockouts, reorganizations, natural disasters, shortage of raw materials, failure to receive orders or similar force majeure, in cases such as the Company's stopping of production.
 • Firmanın belirlenen gözetim veya belge yenileme tetkik tarihini, geçerli sebep olmaksızın erteleme talebinde bulunması veya yapılmasını kabul etmemesi sonucu Belgelendirme Komitesi tarafından karar alınması ile &
 • With the decision taken by the Certification Committee as a result of the firm's request for postponement of the determined surveillance or certificate renewal inspection date without valid reason or its refusal to do so.
 • Firmanın Belge ve marka kullanım şartlarına uymaması.&
 • Failure of the company to comply with the terms of use of the document and brand.
 • Denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların (örneğin; işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü veya ilgili ürün ya da hizmetin gerektirdiği özel istekler gibi) yerine getirilmediğinin tespiti,&
 • Detection that non-standard requirements or legal sanctions (such as occupational health and safety regulations or special requests required by the relevant product or service) regarding the product/service within the scope of the audit are not fulfilled,
 • IQM Belgelendirme tarafından yönetim sisteminde, ya da sisteme olumsuz etkileri olacağı kanaatini oluşturan durumların tespit edilmesi, 
 • IQM Certification determines the situations that create the opinion that they will have negative effects on the management system or the system,
 • ISO 45001 Standardinda belgelendirilmiş müşteri tarafından sağlanan, yetkili düzenleyici makamın katılımını gerektiren, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler veya denetim ekibi tarafından özel denetim sırasında doğrudan toplanan olaylara ilişkin bilgiler, sistemin, İSG belgelendirme gerekliliklerini ciddi şekilde yerine getirilmediğini gösterdiği durumun tespit edilmesi 
 • Information regarding events such as a serious accident or a serious violation of regulation, provided by the customer certified in the ISO 45001 Standard, requiring the participation of the competent regulatory authority, or information collected directly by the audit team during the private audit, where the system indicates that the OHS certification requirements are not seriously fulfilled. determination of the situation
 • Yönetim Sisteminin dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması, 
 • Failure to implement the Management System as documented and audited,

Firma, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge, logo ve marka kullanımını durdurur. 

The company stops the use of documents, logos and trademarks as of the notification of the decision to suspend the certificate.

Firma, belge ve eklerini en geç 15 (onbeş)  gün içerisinde IQM ’e iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Firma belgesini, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile IQM’ e bildirmesi istenir.

The company returns the documents and annexes to IQM within 15 (fifteen) days at the latest. If he does not return, he will be warned in writing first, and if the warning is not taken into account, legal action will be initiated. If the company declares that it has lost its document, annex or contract, it is requested to notify IQM of the published loss notice with a petition.

Askıya alma süresince, Firma belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede IQM’ in her türlü hakkı mahfuzdur.

During the suspension period, the Company cannot benefit from the rights of the document. During this period, all rights of IQM are reserved.

Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği (tetkiklerde, doküman inceleme ile vb.) kanıtlandığında, Belgelendirme Komitesi kararı ile belge askıdan kaldırılır.

During the suspension period, the Company cannot benefit from the rights of the document. During this period, all rights of IQM are reserved.

Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre Belgelendirme Komitesi kararı ile özel durumlar için (mevsimlik ürünler, doğal afetler, ekonomik kriz v.b. durumlarda) en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

The suspension period of the document is maximum 6 months. However, this period can be extended by a maximum of 6 months for special cases (seasonal products, natural disasters, economic crisis, etc.) with the decision of the Certification Committee.

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak IQM ’ye bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile IQM tarafından firmada tetkik gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen tetkikin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre periyodik tetkik süresinden az, tekrar değerlendirme süresinden fazla olamaz.  Tetkik sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgelendirme prosedürüne uygun olarak belgesi askıdan indirilir. 

Companies whose certificates have been suspended notify IQM in writing that the reasons for suspension have been eliminated. In order to confirm that the reason for the suspension has been eliminated, an audit is carried out in the company by IQM. The type, content and duration of the audit carried out within the scope of the suspension are determined depending on the reason for the suspension of the certificate. However, this period cannot be less than the period of periodic examination and cannot be more than the period of re-evaluation. At the end of the audit, the certificate is suspended in accordance with the certification procedure of the company whose compliance is verified.

Mali zorunlulukların yerine getirilmemesi gibi bazı durumlarda askı kararı SBM tarafından verilir. Takip tetkiki gerçekleştirilmeden zorunlulukların yerine getirilmesinin doğrulanması ile askıdan indirilir.

In some cases, such as non-fulfillment of financial obligations, the suspension decision is made by SBM. It is suspended upon verification of the fulfillment of the requirements without performing a follow-up audit.

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptal edilir.

If the reasons for suspension are not eliminated, the certificate will be cancelled.

 1. Sözleşmenin Feshedilmesi ve Belgenin Geriye Alınması & 16.2 Termination of Contract and Withdrawal of Document

Firmanın IQM Yönetim Sistem Belgesi’nin kullanımına dair sözleşmesi, Belgelendirme Komitesi’nin kararına göre feshedilebilir. & The company's contract for the use of the IQM Management System Certificate may be terminated according to the decision of the Certification Committee.

Sözleşmenin feshinin ve belgenin geri alınmasının nedenleri; & The reasons for the termination of the contract and the withdrawal of the document;

 • Verilen askı süresi sonuna kadar Firmanın tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,& 
 • The Firm does not allow the audit to be carried out until the end of the given suspension period,
 • Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (tetkik, doküman inceleme vb) Firmanın uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,&
 • Failure of the company to close its non-conformities within the stipulated periods in the activities (examination, document review, etc.) carried out to remove the suspension,
 • Firmanın iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi, &
 • The company's bankruptcy or termination of the activity within the scope of the document,
 • Firmanın Yönetim Sistemi Belgesini kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
 • Using the Company's Management System Certificate in areas different from the product or service specified in the scope of the Company,
 • Firmanın tetkikler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
 • The company gives incomplete and misleading information during the audits,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,&
 • Misleading and unfair use of the document,
 • Mali hususların yerine getirilmemesi sonucu belgeleri askıya alınan firmaların verilen ek süre içinde de ödemeleri gerçekleştirmemesi 
 • Firms whose certificates are suspended as a result of not fulfilling the financial issues do not make the payments within the given additional time
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan tetkiklerde Firmanın yönetim sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 • It is determined that the company's management system has completely lost its compliance during the validity period of the certificate,
 • Firmanın belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
 • The company is not located at the facility address specified in the document,
 • Firmaya ait tüzel kişiliğin değişmesi,
 • Change of legal personality of the company,
 • Firmanın bu dokümanda yer alan hükümlere aykırı hareket etmesi,
 • If the company acts in violation of the provisions contained in this document,
 • Firmanın belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
 • Falsification of documents and attachments of the company,
 • Herhangi bir sebepten dolayı Firmanın, IQM tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim tetkikin iptali talebinde bulunması,
 • For any reason, the Firm requests to postpone the surveillance audit date notified by IQM without specifying the time period or requests the cancellation of the surveillance audit,
 • Firma talebi ile olabilir. Firma sözleşmesini feshetmek istediğinde IQM’ e yazılı olarak bildirir.
 • For any reason, the Firm requests to postpone the surveillance audit date notified by IQM without specifying the time period or requests the cancellation of the surveillance audit,
 • Çok alanlı tetkiklerde merkez ya da sahalardan herhangi birisinin yukarıdaki maddeler uymaması halinde sözleşme feshedilir ve belge geri alınır.
 • In multi-site audits, if the center or any of the fields does not comply with the above clauses, the contract is terminated and the certificate is withdrawn.
 • ISO 45001 Standardinda belgelendirilmiş müşteri tarafından sağlanan, yetkili düzenleyici makamın katılımını gerektiren, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler veya denetim ekibi tarafından özel denetim sırasında doğrudan toplanan olaylara ilişkin bilgiler, sistemin, İSG belgelendirme gerekliliklerini ciddi şekilde yerine getirilmediğini gösterdiği durumun tespit edilmesi ve tespit sonrası tanınan süre içinde bu durumu ortadan kaldıramaması
 • Information regarding events such as a serious accident or a serious violation of regulation, provided by the customer certified in the ISO 45001 Standard, requiring the participation of the competent regulatory authority, or information collected directly by the audit team during the private audit, where the system indicates that the OHS certification requirements are not seriously fulfilled. detecting the situation and failing to eliminate it within the time allowed after the determination

IQM belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları www.iqm.com.tr web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında bu Firmanın adı belgeli Firmalar listesinden çıkarılır.

IQM has the right to publish the decisions regarding the withdrawal of the certificate and the termination of the contract on the website www.iqm.com.tr. When the document is withdrawn, the name of this Firm is removed from the list of certified Firms.

Firma, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren belge ve markanın kullanımını durdurur. Firma, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü belgeyi kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde IQM’ e iade etmelidir.

The company stops the use of the certificate and trademark as of the notification of the decision to withdraw the document and terminate the contract. The company must return all kinds of documents given to it under the contract to IQM within 15 days at the latest from the date of notification.

Sözleşmesi fesih edilen Firmanın yeniden müracaatında; & In the re-application of the Company whose contract has been terminated;

 • Müracaat ve Dosya İnceleme ücreti alınarak müracaat ve tetkik işlemleri ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır.
 • The application and examination procedures are applied as in the first application, by taking the application and file examination fee.
 • Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat işleme konulmaz.
 • A new application will not be processed before 30 days from the date of termination.

17.  Kişisel Verilerin Korunması & Protectıon Of Personal Data

IQM Belgelendirme, yürütmekte olduğu faaliyet kapsamında tüm müşteri, tedarikçi, bağımsız denetçi, iş ortakları ve çalışanlarının kişisel haklarına önem veren ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve anayasal bütün haklarını korumayı hedefleyen bir yapıya sahiptir. Bu duruma binaen MÜŞTERİ ile yapmış olduğu işbu sözleşme kapsamında işbu maddede belirtilen hususlara önem vermektedir. 

IQM Certification has a structure that gives importance to the personal rights of all customers, suppliers, independent auditors, business partners and employees, and aims to protect the fundamental rights and freedoms and constitutional rights of individuals, especially the privacy of private life. Based on this situation, it gives importance to the matters specified in this article within the scope of this contract with the customer.

IQM Belgelendirme, hangi yoldan olursa olsun elde edeceği ve/veya kendisine Müşteri tarafından aktarılan bütün Kişisel Verileri IQM Certification, regardless of the way, and / or all Personal Data transferred to it by the Customer; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) ve ilgili yönetmeliklerin belirlediği çerçevede bütün sorumluluğu kendisine ait olmak üzere işleyip muhafaza edeceğini,

Within the framework determined by the Law No. 6698 on Protection of Personal Data (“KVKK”) and related regulations, it will process and maintain all its responsibility. 

Sadece işbu sözleşmenin amacı doğrultusunda, sözleşmenin ifası için kullanacağını ve başkaca bir amaç ile kullanmayacağını, kimse ile paylaşmayacağını, 

For the purpose of this contract only, it will be used for the performance of the contract and will not be used for any other purpose, nor will it be shared with anyone. 

İşlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemleri alacağını, verilerin güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumun meydana gelmesi halinde Müşteri’ye derhal yazılı olarak bilgi vereceğini,

It will take the necessary technical and administrative measures to ensure the security of the processed personal data, and will inform the Customer in writing in case of a situation that endangers the security of the data.

KVKK’da belirtilen bir Veri Sorumlusu olarak üstüne düşen sorumluluklarla ilgili olarak gerekli iç tedbirleri alacağını,

As a Data Supervisor specified in KVKK, he will take the necessary internal measures regarding his responsibilities. 

Yasa (6698 KVKK) tarafından saklanması yönünde bir zorunluluk olmayan kişisel verileri, kişisel verilerin aktarımını gerektiren operasyonel işlemlerin sona ermesini takiben, tamamen yasanın ve yönetmeliğin belirlediği çerçevede sileceğini,yok edeceğini veya anonim hale getireceğini,

It will delete, destroy or anonymize personal data, which is not obliged to be stored by law (6698 KVKK), following the termination of the operational processes that require the transfer of personal data, within the framework determined by the law and regulation,

Kişisel veri işlemenin gerekliliği ve kendisine aktarılan veriler açısından Müşteri’ye yasaya uyum konusunda yardımcı olacağını,

It will assist Customer in compliance with the law in terms of the necessity of personal data processing and the data transferred to it 

Kendisine ulaşacak herhangi bir şikayet ve/veya veri saklanmasında yaşanacak herhangi bir sorun ile ilgili Müşteri’yi derhal ve yazılı olarak bilgilendireceğini,

He will inform the Customer immediately and in writing about any complaints and / or any problems in storing data. 

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili haklar kapsamında kendisine yapılacak bütün müracaatları zamanında ve yasaya uygun olarak cevaplayacak her türlü organizasyonu tamamlayacağını,

It will complete all kinds of organizations that will respond to all applications made within the scope of the rights related to Protection of Personal Data on time and in accordance with the law,

Velhasılı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam olarak uyum göstereceğini,

Kabul beyan ve taahhüt eder.It accepts and undertakes that it will fully comply with the Personal Data Protection Law No. 6698.

 

 

 

 

Firma Adı & Company Name

IQM Uluslararası Belgelendirme Gözetim Denetim Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Yetkili Kişi & Authorized Person

Rüstem Kılıç

 

Onay Tarihi & Approval Date

   

Kaşe / İmza & Stamp / Signature 

 

 

 

Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?