Genel Aydınlatma Metni

Genel Aydınlatma Metni


 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.(ŞİRKET) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Genel Müdürlük Lokasyonumuz, bağlı birimlerimiz ile tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu”  sıfatıyla IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.’dir.

Veri Sorumlusu      : IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti

Adres / Merkez       : İçerenköy Mah. Şehit Yılmaz Hıd Sok. No:3 D.2 Ataşehir / İstanbul

Telefon                    : 0216 574 22 40 

Web Adresi             : www.iqm.com.tr

E-mail                      : [email protected]

KEP Mail                 : [email protected]

İrtibat Kişisi            : RÜSTEM KILIÇ

                                   543 807 53 31

Veri İşleyenler         : IQM Belglendirme adına veri işleyen ilgili tüm taraflar


2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(İstanbul) ,İnsan Kaynakları, Finans, Mali İşler, Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişim, Belgelendirme hizmet sunumu , internet sitesi, sosyal medya hesapları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finansal bilgi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

3.1.Müşteri ve Bayi Verileri:

Müşterilerimizin kişisel verilerinin alınması konusunda  faaliyet gösterdiğimiz Belgelendirme  Sektörünü regüle eden özel Kanunlar olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır.
Bu hizmetler  ile ilgili düzenlenen Sözleşme sonucunda:
Tüzel kişi  tam unvanı, VKN veya MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, bunun yanında tüzel kişinin yetkilisi gerçek kişinin; adı- soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası

3.2.Ziyaretçi Verileri:

Şirketimiz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Şirketimizin üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı,Belgelendirme Hizmeti Pazarlama  ve Satış, vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların(temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi  gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.

3.4. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği:
 • Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, verilen hizmetlerin analiz edilmesi, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum;
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, analiz, pazarlama, satış, reklam, iletişim,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için istatistiki analizlerin yapılması,
 • İçişleri,Ulaştırma,Hazine ve Maliye,Aile ve Çalışma , SGK,GİB, BTK, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, izninizin olması halinde bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi ,amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
 
KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d)Veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:
 • ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 
Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki FR.66 Kişisel Veri Başvuru formundan ulaşabilirsiniz.
 
 

DD.008 YAY.TAR. 01.07.2019 REV 00
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?